Stop TB Partnership

TB REACH Publications

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


Dutta, A., Pattanaik, S., Choudhury, R., Nanda, P., Sahu, S., Panigrahi, R., Padhi, B.K., Sahoo, K.C., Mishra, P.R., Panigrahi, P. and Lekharu, D.
23 May 2018 - PloS One

Prakash Shrestha, Hemanta Khanal, Prasanna Dahal, Pranita Dongol
28 February 2018 - Open Mircobiology Journal